• Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
MENU WITRYNY
Start
Aktualności
Ogłoszenia
Dla rodziców
Personel
Rada rodziców
Publikacje
O nas
Statut
Napisz do nas
RODO
Deklaracja dostępności


Polecamy również
 
Zapisy do przedszkola
07.02.2018.
Zarządzenie Nr 2/2021
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 8 stycznia 2021 r.
 
w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2021/2022
 
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 ze zm.), oraz art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
....................................................................................................................................................
 
Załącznik
do Zarządzenia nr 2/2021
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 8 stycznia 2021 r.

Zasady rekrutacji:

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art. 131 Prawo oswiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) - do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie ( urodzone w latach 2015-2018),

 • dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.

 •  

 • Kryterium

  punkty

  I etap rekrutacji

  Dziecko z rodziny wielodzietnej ¹

  10

  Dziecko niepełnosprawne

  10

  Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

  10

  Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

  10

  Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

  10

  Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego ²

  10

  Dziecko objęte pieczą zastępczą

  10

  II etap rekrutacji

  Dziecko obojga rodziców pracujących z udokumentowanym zatrudnieniem ³

  10

  Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

  10

  Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne
  w przedszkolu pierwszego wyboru

  5

  Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek w Gminie Miejskiej Przeworsk

  5

  1. rodzina wielodzietna oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

 • 2. samotne wychowanie – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.

 • 3. wymagane: udokumentowanie zatrudnienia - zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym.

   

  L.p.

  Rodzaj czynności

  Termin postępowania rekrutacyjnego

  Termin postępowania uzupełniającego

  1

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 10 lutego 2021 r.

  do 10 marca 2021 r.

  od 4 maja 2021 r.

  do 14 maja 2021 r.

  2

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 15 marca 2021 r.

  do 19 marca 2021 r.

  od 17 maja 2021 r.

  do 31 maja 2021 r.

  3

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  26 marzec 2021 r.

  7 czerwiec 2021 r.

  4

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  do 16 kwietnia 2021 r.

  do 14 czerwca 2021 r.

  5

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych

  23 kwiecień 2021 r.

  21 czerwiec 2021 r.


 
następny artykuł »
 
Uczymy dzieci


 

Facebook
 
 
Praca na odległość


 
Obecnie na stronie
Copyright © Urząd Miasta Przeworska