• Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
MENU WITRYNY
Start
Aktualności
Ogłoszenia
Dla rodziców
Galeria
Personel
Rada rodziców
Publikacje
O nas
Napisz do nas
RODO


Polecamy również
 
Zapisy do przedszkola
07.02.2018.
Zarządzenie nr 13/2018
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 31 stycznia 2018 r.
 
w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2018/2019
 
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z póź. zm.), oraz art. 131 Prawo oświatowe z dnia 19 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
....................................................................................................................................................
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 13/2018
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zasady rekrutacji:

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art. 31 Prawo oswiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie ( urodzone w latach 2011-2015),

 • dzieci 7 letnie, którym odroczono obowiązek szkolny,

 • dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.

 •  

 • Kryterium

  punkty

  I etap rekrutacji

  Dziecko z rodziny wielodzietnej ¹

  10

  Dziecko niepełnosprawne

  10

  Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

  10

  Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

  10

  Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

  10

  Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego ²

  10

  Dziecko objęte pieczą zastępczą

  10

  II etap rekrutacji

  Dziecko obojga rodziców pracujących z udokumentowanym zatrudnieniem ³

  10

  Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

  10

  Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne
  w przedszkolu pierwszego wyboru

  5

  Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek w Gminie Miejskiej Przeworsk

  5

  1. rodzina wielodzietna oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

 • 2. samotne wychowanie – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osobę rozwiedziona, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

  3. wymagane: udokumentowanie zatrudnienia - zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym.

   

  L.p.

  Rodzaj czynności

  Termin postępowania rekrutacyjnego

  Termin postępowania uzupełniającego

  1

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 1 marca 2018r.

  do 30 marca 2018r.

  od 11 maja 2018r.

  do 24 maja 2018r.

  2

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 4 kwietnia 2018r.

  do 6 kwietnia 2018r.

  od 25 maja 2018r.

  do 14 czerwca 2018r.

  3

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  16 kwiecień 2018r.

  15 czerwiec 2018r.

  4

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  do 7 maja 2018r.

  do 20 czerwca 2018r.

  5

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych

  9 maja 2018r.

  22 czerwca 2018r.


 
następny artykuł »
 
625 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH - PRZEWORSK 1393-2018

Uczymy dzieci


 

Facebook
 
 
Obecnie na stronie
Copyright © Urząd Miasta Przeworska