• Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
MENU WITRYNY
Start
Aktualności
Ogłoszenia
Dla rodziców
Galeria
Personel
Rada rodziców
Publikacje
O nas
Napisz do nas

Polecamy również
 
Zapisy do Przedszkola
10.02.2016.
 
Zarządzenie nr 7/2017
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 8 lutego 2017 r.
 
w sprawie ustalenia zasad rekrutacji oraz ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2017/2018.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), art. 204 ust. 1,2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60), art. 131 oraz art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Harmonogram podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska www.przeworsk.um.gov.pl. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Przeworska oraz na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk.

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2016/2017.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
....................................................................................................................................................
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/2017
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 8 lutego 2017 r.

Zasady rekrutacji:

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), art. 204 ust. 1,2 z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60), oraz art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • dzieci 3-4-5-6 letnie ( urodzone w latach 2011-2014),

  • dzieci 7 letnie, którym odroczono obowiązek szkolny,

  • dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.

 

Kryterium

punkty

I etap rekrutacji

Dziecko z rodziny wielodzietnej ¹

10

Dziecko niepełnosprawne

10

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

10

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

10

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

10

Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego ²

10

Dziecko objęte pieczą zastępczą

10

II etap rekrutacji

Dziecko obojga rodziców pracujących z udokumentowanym zatrudnieniem ³

10

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

10

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne
w przedszkolu pierwszego wyboru

5

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek w Gminie Miejskiej Przeworsk

5

  1. rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

  2. samotne wychowanie – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osobę rozwiedziona, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

  3. wymagane: udokumentowanie zatrudnienia - zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym.

  4. ...............................................................................................................................................
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7/2017
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 8 lutego 2017 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk w roku szkolnym 2017/2018.

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2017r.

 

do 31 marca 2017r.

od 12 maja 2017r.

 

do 24 maja 2017r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 kwietnia 2017r.

 

do 6 kwietnia 2017r.

od 25 maja 2017r.

 

do 14 czerwca 2017r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 kwiecień 2017r.

16 czerwiec 2017r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 5 maja 2017r.

do 20 czerwca 2017r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

9 maja 2017r.

23 czerwca 2017r.

 


 
następny artykuł »
 
1% DLA PRZEDSZKOLA
Przekaż 1% podatku dla naszego Przedszkola!

Pobierz darmowy program:
PIT PROJEKT 2015

Dowiedz się więcej na stronie:
www.ps.org.pl

Jubileusz
 
ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA AUDYCJI RADIA RZESZÓW
 
 
Jubileusz w Radiu Rzeszów
 
Facebook
 
 
Obecnie na stronie
Copyright © Urząd Miasta Przeworska