• Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
MENU WITRYNY
Start
Aktualności
Ogłoszenia
Dla rodziców
Personel
Rada rodziców
Publikacje
O nas
Statut
Napisz do nas
RODO
Deklaracja dostępności


Polecamy również
 
Opłaty

Opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Przeworsku zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 800 do 1300 - Uchwała Nr XXXI/262/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 oraz Statut Przedszkola.
 
W ramach tych zajęć od godz. 800 do godz. 1300 realizowana jest nieodpłatnie podstawa programowa. Spełniając oczekiwania rodziców przebywanie dziecka w przedszkolu może być wydłużone, zgodnie z czasem pracy placówki, tj. od godz. 600 do godz. 1630.
 
Przy ustalaniu miesięcznej opłaty za świadczenia w przedszkolu przekraczające wymiar zajęć bezpłatnych w zakresie realizacji podstawy programowej ustala się następujące opłaty;
 • od 600 - 800 opłata za pobyt w przedszkolu
 • od 800 - 1300 bezpłatna realizacja podstawy programowej
 • od 1300 - 1630 opłata za pobyt w przedszkolu
 
 
 
 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu za 21 dni roboczych

 
Liczba godz. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
za godzinę ogółem 100 % frekwencji
rubryka I rubryka II rubryka II
5 godz. pobytu w przedszkolu 0 zł. 0 zł.
6 godz. pobytu w przedszkolu 1 zł. 21 zł.
7 godz. pobytu w przedszkolu 1 zł. 42 zł.
8 godz. pobytu w przedszkolu 1 zł. 63 zł.
9 godz. pobytu w przedszkolu 1 zł. 84 zł.
10 godz. pobytu w przedszkolu 1 zł. 105 zł.
11 godz. pobytu w przedszkolu 1 zł. 126 zł.
 
 • Czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest na podstawie elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu płatne są z dołu do 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.
 • Od dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej) zameldowanych w Przeworsku posiadających Kartę Dużej Rodziny nie pobiera się opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 

Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu za 21 dni roboczych * wg stanu na rok 2020/2021

 
Placówka prowadzi żywienie dzieci zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia - Kuchnia zapewnia smaczne i urozmaicone posiłki o czterech stałych porach:
 • śniadanie 830
 • drugie śniadanie 1000
 • obiad 1130
 • podwieczorek 1400
 
 
 
 
 
 
 
Koszt dziennego wyżywienia (4 posiłki; śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) Koszt miesięcznej opłaty za wyżywienie
7 zł. 21 dni x 7 zł. = 147 zł.
 
 
*liczba dni roboczych w poszczególnych miesiącach ulega zmianie
 
 
 • Opłata za wyżywienie płatna jest z góry do 15 - go każdego miesiąca i podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu (za każdy dzień nieobecności), w formie odpisu w kolejnym miesiącu.
 • W przedszkolu wszystkie dzieci korzystają z nieodpłatnych zajęć języka angielskiego oraz zajęć logopedycznych.

...........................................................................................................................................

UCHWAŁA NR XXXI/262/16

RADY MIASTA PRZEWORSKA

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2015 r. z póź. zm.)

Rada Miasta Przeworska

uchwala:

§ 1. W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 800 do 1300.

§ 2. 1. Za każdą rozoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1. ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. W przypadku gdy do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszcza dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) posiadające Kartę Dużej Rodziny nie pobiera się opłaty za świadczenia.

§ 4. 1. Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z dołu w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

2. Wpłaty należności dokonuje się w placówkach przedszkolnych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr LVI/402/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Przeworska

Tomasz Kojder


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Uczymy dzieci


 

Facebook
 
 
Praca na odległość


 
Obecnie na stronie
Copyright © Urząd Miasta Przeworska